ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Poradenství

Mgr. Lenka Zemánková Jarošová

Školní psycholog

Tel.: 777 626 540, e-mail: zemankova.lenka@zsodrypohorska.cz
Konzultační hodiny: středa 7.30-14.30,  čtvrtek 7.30-14.30

Kontakty na dětské klinické psychology:

Mgr. Barbora Grosmanová- Nový Jičín, +420 556 702 618
Mgr. Vendula Prokopová- Ostrava, Moravská Ostrava, +420 737 977 670
Mgr. Martina Pastuchová- Dolní Lutyně, +420  602 579 849
Mgr. Lenka Krobová- Ostrava, +420 604 434 167 (volejte 7.30-8.00 pro objednání)
PhDr. Ludmila Mrkvicová- Ostrava, Mor. Ostrava a Přívoz, +420 596 127 613

Kontakty na dětské psychiatry:

MuDr. Foltýnová Marie- Ostrava,  +420 596 127 612 (Dětská a dorostová psychiatrie)
MuDr. Uhlíř Jan- Ostrava, +420 596 127 612 (Dětská a dorostová psychiatrie)
MuDr. Šedý Bronislav- Frýdek-Místek, +420 558 436 324
MuDr. Skřontová Dana- Opava, +420 605 082 247
MuDr. Mílková Pavlíková Kristýna- Ostrava-město, +420 736 512 023
MuDr. Gabriela Jahůdka Vaníková- Ostrava, +420 604 448 116 (pouze pro objednání)

Naše škola Vám ve spolupráci se školní psycholožkou nabízí bezplatné a dobrovolné testování struktury inteligence Vašeho dítěte směrované k nalezení nejvhodnějšího učebního či studijního zaměření.

Test struktury inteligence je rozdělen na verbální, numerickou a figurální část. Každá část je složena z 3 subtestů, kdy na každý subtest je předem stanovený čas pro vypracování (celkem je potřeba 90 minut+instrukce). S 95% přesností zjistí skutečné mentální schopnosti Vašeho dítěte bez ohledu na školní známky. Výsledkem je pohovor se školní psycholožkou a výchovným poradcem pro volbu povolání, který Vám i dítěti doporučí typ učebního popřípadě studijního zaměření.

Díky další metodě se také zjišťují zájmy Vašeho dítěte, respektive oblast, která je pro Vaše dítě atraktivní a o kterou jeví největší zájem pro další studium (např. řemeslné, umělecké, technické, ekonomické atd.)

V případě zájmu je taktéž možnost využití projektivních technik (s použitím intuitivního výběru obrázků), které mohou dítěti pomoci alespoň přiblížit směr, který by ho mohl zajímat a ujasnit si hodnoty, které jsou pro něj v pracovním životě důležité.

Náročný nebo špatně zvolený učební či studijní obor má totiž u dítěte za následek nezájem o školní výuku, špatný prospěch, nebo dokonce nedokončení studia. Cílem středního vzdělání není výuční list či maturitní vysvědčení, ale nalezení pracovního uplatnění či dalšího studia.  

V druhém pololetí 8. ročníku proto zasíláme písemné sdělení, kde můžete vyjádřit svůj zájem, případně nezájem o tuto službu.

Mgr. Ivan Žárský

Výchovný poradce a metodik prevence

Tel.: 737 002 421, e-mail: zarsky.ivan@zsodrypohorska.cz 
Konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:30

 1. Vyhledávání a orientační diagnostika problematických žáků na prvním stupni se zaměřením na specifické poruchy učení (SPU).
 2. Podávání návrhů na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo ve speciálním pedagogickém centru (SPC) na žáky s vývojovými a specifickými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 3. Pomoc třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, projednání vyšetření s rodiči.
 4. Projednání dodatečného odkladu školní docházky s učiteli, rodiči, školním psychologem, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení.
 5. Informování rodičů a učitelů o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
 6. Sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informování ostatních pedagogických pracovníků.
 7. Podílení se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové i pro žáky ze složitých rodinných podmínek
 8. Vedení databáze integrovaných žáků, provádění kontroly následných vyšetření, soustřeďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
 9. Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.
DYSLEXIE – snížená schopnost nebo neschopnost naučit se číst běžnými vyučovacími metodami (přiměřenými rozumové úrovni), obtíže v rychlosti, správnosti, porozumění čtení.

DYSGRAFIE – specifická porucha grafické stránky projevu, neschopnost napodobit a zapamatovat si tvar písmen, nestejná velikost písmen, nedodržováni linie, přepisování, obtížné spojování, záměna tvarově podobných písmen (tiskacích, psacích…). DYSORTOGRAFIE – specifická porucha pravopisu, neschopnost rozlišovat gramatické jevy.

DYSKALKULIE – neschopnost matematických úkonů, nechápání symbolické povahy čísel.

DYSPINXIE – nesnáze při osvojování kresebných dovednosti, neobratnost, hlavně v jemné motorice.

DYSMÚZIE – snížený smysl pro hudbu, neschopnost zapamatovat si, vybavit, reprodukovat melodii a rytmus.DYSPRAXIE – porucha obratnosti, primární neschopnost ovládat jemnou i hrubou motoriku.

Hlavní výchovné zásady pro rodiče a učitele:

 • podporovat sebevědomí dítěte, povzbuzovat zájem dítěte, chválit za výkon i snahu

 • být trpělivý, klidný, předávat dítěti optimismus do budoucnosti

 • nacvičovat častěji v kratších úsecích, nenaučit špatně

 • dopřát hodně pohybu

 • pracovat při plném soustředění, vyloučit rušivé podněty

 • hodnotit spravedlivě

 • zajistit doma i ve škole ovzduší spolupráce navozující spokojenost

 • spolupráce rodičů, učitelů, PPP a dítěte.

Literatura:
Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Věra Pokorná, Portál, 2000, ISBN 80-7178-151-7 .
Reedukace specifických poruch učení u dětí. Hana Žáčková, Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-474-8.
Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Olga Zelinková, Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-514-1. Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ. Drahomíra Jurovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová, D+H.
Dyskalkulie – metodika rozvíjení základních početních dovedností. Josef Novák, Tobiáš, 2004, ISBN 80-7311-029-6.

Marcel Vlček

Výchovný poradce pro volbu povolání

Tel.: 604 480 444, e-mail: vlcek.marcel@zsodrypohorska.cz 
Konzultační hodiny: dle dohody

 1. Poskytování poradenské činnosti pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 2. Kariérní poradenství ve spolupráci se školním psychologem.
 3. Zjišťování zájmu žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupráce s třídními učiteli.
 4. Shromažďování nabídek studia na gymnáziích, SŠ, SOU a další informace o studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP.
 5. Zodpovědnost za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek a výstupního hodnocení žáků k dalšímu studiu.
 6. Podávání zpráv pedagogické radě o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťování přihlášek a veškerých potřebných informací pro tyto žáky.
 7. Zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 8. Poskytování informací při odvolacím řízení rodičům a žákům.
 9. Podílení se na tvorbě tematického plánu předmětu volba povolání v rámci ŠVP.
Důležité termíny:

POZOR: Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit se ukládá po dobu 5 prac. dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 prac. dnů.
Po obdržení rozhodnutí o přijetí na střední školy je nutné odevzdat vyplněný zápisový lístek do 5 prac. dnů na jednu zvolenou SŠ. O zpětné vydání zápisového lístku ze SŠ lze požádat jen jednou.

Internetové odkazy:

 • www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností
 • www.istp.cz – KTP – kartotéka typových pozic (přehled profesí)
 • www.infoabsolvent.cz – informační systém pro absolventy, přehled škol a jejich oborů
 • www.atlasskolstvi.cz – přehled škol a jejich oborů
 • portal.mpsv.cz/ – Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
 • www.occupationsguide.cz – testy zájmů, dovedností, charakteristiky jednotlivých povolání
 • http://www.zkousky-nanecisto.cz/ – testy od páté třídy po maturitu
 • www.scio.cz – testy na přijímací zkoušky, možno zakoupit nebo zadarmo vyzkoušet demo verzi

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt