ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Školní úrazy

Postup řešení školního úrazu žákyně / žáka

Každý úraz ve škole nebo na školní akci (výlet, soutěže, turnaj atd.) je žák povinen
ihned nahlásit (viz Školní řád). Úraz je pedagogickým pracovníkem zaevidován do
Knihy úrazů.Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak
není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického
pracovníka školy až dodatečně následující den!!
Pokud byl žák ošetřen lékařem, je nutné bezodkladně doručit lékařskou zprávu.
Škola dle zákonem stanovených kritérií vyhotoví Záznam o úrazu žáka a je pak plně
v kompetenci a zájmu zákonných zástupců, pokud požádají o odškodnění úrazu.
Formuláře pro odškodnění úrazů nejsou žákům předávány automaticky!
V případě zájmu o odškodnění úrazu obdrží zákonný zástupce na sekretariátu školy tiskopis
Zpráva o poškození zdraví (bolestné), který vyplní lékař po ukončení úrazu.
Po ukončení léčby úrazu lékařem žák nebo zákonný zástupce neprodleně doručí do
školy veškeré dokumenty potřebné k odškodnění:
1) Zpráva o poškození zdraví (bolestné)
2) Kopii lékařské zprávy s uvedenou diagnózou
Škola v souladu se zněním zákona a vyhlášky informuje o nahlášené události
smluvní zdravotní pojišťovnu a ČŠI.

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt