ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2021/2022 » Kontakty na pedagogické pracovníky » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu » Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme

O nás


ZŠ Pohořská, Odry

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny...). Škola prošla rekonstrukcí pláště budovy a oken. Díky projektu Domestos do škol a za pomoci Města Oder se nám letos podařilo zrekonstruovat pro děti některá sociální zařízení.

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, funguje volejbalový tým, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii , Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí - sbíráme starý papír a plastové vršky. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé v Praze, ale hlavně se snažíme přispívat na léčebné pomůcky pro nemocného Honzíka Šnajdra.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ Juventus vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením ( Prales, oceány a moře, Tradice naší země, Kraje ČR, Zdravý životní styl…). Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci.

Zapojili jsme se do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

V letošním školním roce dosáhli žáci velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích - Čj, Ch, Aj, Z, M. Na úrovni okresních a krajských kol se neztratili ani ve sportovních a výtvarných soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý chemik a Mladý cyklista, když úspěšně reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.


                                                                                                              Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Historie školy


Historie

V roce 1959 vznikla v Odrách druhá základní škola, která byla umístěna provizorně v budově bývalého soudu na Sokolovské ulici a v několika dalších objektech. Především byly využívány učebny v "malé budově" na Komenského ulici a v části ZŠ Komenského, ale také 2 třídy dojížděly do bývalé školy v Tošovicích. Škola neměla vlastní tělocvičnu, a tak na výuku tělesné výchovy žáci 2. stupně docházeli do tělocvičny učňovské školy (dnes střední církevní škola) a děti I. stupně do malé tělocvičny na ulici 1. máje (dnes modlitebna církve Československé evangelické). Později do této malé tělocvičny chodili i žáci 2. stupně. Tato roztříštěnost pracovišť negativně velmi ovlivňovala práci školy. Umístění tříd 2. stupně ve dvou vzdálených budovách kladlo zvýšené nároky na práci učitelů při přecházení z budovy na budovu o přestávkách, při zajišťování dozoru, při přenášení učitelských pomůcek, sešitů atd. Ztěžovalo to také činnost žáků, kteří se museli stěhovat do jiné budovy do odborných pracoven nebo na pracovní vyučování, tělesnou výchovu a jiné. Škola neměla vlastní školní jídelnu, a tak se žáci i učitelé stravovali ve školní jídelně ZŠ na Komenského ulici, kam museli denně docházet.

Toto provizórium, které začalo v roce 1959 trvalo až do září 1992 - tedy 33 let. Nová škola se stavěla po etapách, a tak v roce 1989 se nastěhovaly do prvního pavilonu a upravené Winklerovy vily třídy 2. stupně. V tomto roce byla také dokončena stavba tělocvičny. Ostatní třídy ještě zůstaly v budově na Sokolovské ulici. V roce 1992 byl dokončen pavilon 2. stupně a areál šaten a vedení. Pavilon školní jídelny byl dokončen o rok později.

Od září 1992 zahájila činnost nová škola, která navázala na činnost ZŠ na Sokolovské ulici.


                                                                                                              Mgr. Jan Jursík, ředitel školy


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: